Splošni pogoji poslovanja

Ti pogoji poslovanja določajo pogoje nakupa preko Funtrade spletne strani, ki je dostopna na povezavi http://www.funtrade.net (v nadaljevanju: 'spletna stran') in jo upravlja Funtrade d.o.o. (v nadaljevanju: 'ponudnik'). Poleg teh pogojev poslovanja lahko za določene odseke, podstrani ali določene uporabnike veljajo posebni pogoji poslovanja ali pogodbena določila.

Ob spletnem naročilu boste prejeli e-pošto o prejemu oddanega naročila. Naročilo se šteje za potrjeno oz. zaključeno, ob naknadnem klicu svetovalca, ki preveri naročilo, podatke za plačilo, način dostave in dokončno potrdi naročilo.

1. INFORMACIJE O PONUDNIKU IN KOMUNIKACIJA Z NJIM

Ponudnik in njegov naslov: Funtrade d.o.o., Usnjarska cesta 16c, 1275 Šmartno pri Litiji
Elektronski naslov:
(uporabniki naj pošljejo e-sporočilo za kakršnekoli ugovore, pripombe, vprašanja ali izjave)
[email protected]
Matična številka: 6768733000
Identifikacijska številka za DDV: SI44614322
Vpisan v: Sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, dne 26. 1. 2015

 Podjetje Funtrade d.o.o. je zavezanec za plačilo DDV-ja.

2. PRAVICA DO ODSTOPA, VRAČILO BLAGA

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. O nameravanem vračilu nas prosimo pisno obvestite na kontaktni e-mail [email protected]. Potrošnik mora blago vrniti v 30 dneh od sporočenega namena o odstopu od pogodbe. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Vračilo plačil mora podjetje opraviti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v tridesetih dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.

Prejeto blago mora kupec vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

Za lažje razumevanje pravic o vračilu izdelkov, navajamo pojasnilo tržnega inšpektorata (vir: Informacije - Glasilo Trgovinske zbornice Slovenije, 20. januar 2012, številka 3):

Pri pravici do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo, je treba vedeti, da gre za odstop od pogodbe, ne da bi bilo s stvarjo samo karkoli narobe, pač pa gre ta pravica potrošniku že zaradi same narave pogodbe – sklenitev pogodbe na daljavo. Pri pravici do odstopa od pogodbe namreč ne gre za to, da potrošnik ne bi vedel, kaj kupuje (načeloma potrošnik tudi pri ostalih stvareh ve, kaj naroča), temveč zgolj za to, da o svoji odločitvi v zakonsko predvidenem roku premisli in v primeru, da je bila ta odločitev prenagljena, spremeni svojo odločitev in odstopi od pogodbe. Prav tako je treba vedeti, da sklenitev pogodbe na daljavo potrošniku ne daje več pravic, kot sicer sklenitev pogodbe na klasičen način (to je z obiskom v prodajalni). Tako potrošnik ne more in ne sme prejetega blaga neovirano uporabljati ves čas do odstopa od pogodbe, saj tukaj ne gre za nakup na preizkušnjo, kjer bi bil preizkus blaga pogoj za ohranitev pogodbe v veljavi. Potrošnik tako sme opraviti ogled in preizkus prejetega blaga zgolj v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in kot je to običajno v prodajalnah. Vsakršno »preizkušanje«, ki odstopa od navedenega, je mogoče šteti za uporabo blaga, kar pomeni, da potrošnik s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe. Pravica do odstopa od pogodbe ne daje potrošniku nobene pravice več, pač pa samo možnost, da tudi po tem, ko že prejme blago, ponovno premisli svojo odločitev o nakupu in v primeru, da je bila ta odločitev prenagljena, spremeni svojo odločitev in odstopi od pogodbe, ne daje pa mu pravice uporabe blaga.

Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe:

 • pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe
 • pri pogodbah o dobavi avdio ali video posnetkov ali računalniških programov, če je potrošnik odprl varnostni pečat (če pečata ni, velja če je kupec odpakiral originalno embalažo)

V vsakem primeru morajo biti izdelki vrnjeni nepoškodovani in v nespremenjeni količini.

43.č člen

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem lahko potrošnika bremenijo le stroški iz sedmega odstavka 43.d člena tega zakona.

Pri prodajni pogodbi začne odstopni rok iz prejšnjega odstavka teči z dnem, ko:

 • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom,
 • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih potrošnik naroči v enem naročilu,
 • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov,
 • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna.

Pri pogodbi o opravljanju storitev začne odstopni rok iz prvega odstavka tega člena teči z dnem sklenitve pogodbe.

Pri pogodbah o dobavi vode, plina ali električne energije, če se ti ne prodajajo v omejeni prostornini ali določeni količini, daljinskega ogrevanja ali digitalne vsebine, ki ni zapisana na otipljivem nosilcu, začne odstopni rok iz prvega odstavka tega člena teči z dnem sklenitve pogodbe.

Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe iz prvega odstavka tega člena pri teh pogodbah:

 1. o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
 2. o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
 3. o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;
 4. o opravljanju storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;
 5. o dobavi zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;
 6. o dobavi časopisov, periodičnega tiska ali revij razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij;
 7. o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;
 8. o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
 9. o dobavi alkoholnih pijač, katerih cena je dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe in ki se lahko dostavijo po 30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katera podjetje nima vpliva;
 10. sklenjenih na javnih dražbah;
 11. pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk podjetja na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če podjetje pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe;
 12. o nastanitvi, ki ni namenjena stalnemu bivanju, prevozu blaga, najemu vozil, pripravi in dostavi hrane, ali storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku;
 13. o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

43.d člen

Z uveljavitvijo pravice do odstopa od pogodbe iz 43.č člena tega zakona prenehajo obveznosti strank glede:

 • izpolnjevanja pogodbe ali
 • sklenitve pogodbe, kadar je dal ponudbo za sklenitev pogodbe potrošnik.

V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Potrošnik ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje.

Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz prvega odstavka 43.č člena tega zakona, razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga, razen če te stroške krije podjetje ali če podjetje predhodno ne seznani potrošnika, da ga bremeni ta strošek.

Kadar je pri pogodbi, sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, blago dostavljeno na dom ob sklenitvi pogodbe, ga podjetje prevzame na lastne stroške, če zaradi narave blaga ni mogoče vračilo na običajen način po pošti.

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če ga podjetje ne seznani s pravico do odstopa od pogodbe skladno s 4. točko prvega odstavka 43.b člena.

Potrošnik z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe ne prevzema nobenih obveznosti razen obveznosti iz tega člena ter četrtega odstavka 43.d člena in a43.e člena tega zakona.

Povezava do pravilnika o obrazcih v zvezi z uveljavljanem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov ter do obrazca za odstop od pogodbe 

Za več informacij glede stroškov potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, vrnitve plačil, vrnitve blaga v roku za odstop in omejitve pravice do odstopa od pogodbe nas kontaktirajte na 059 340 400.

Stroški vračila blaga so na strani potrošnika. Blago lahko potrošnik vrne po pošti ali osebno v salon.

Kupec je po Obligacijskem zakoniku naročen paket dolžan prevzeti in plačati odkupnino. V kolikor kupec paketa ne prevzame, s tem dejanjem podjetju povzroča finančno škodo. Vse potencialne kupce pozivamo, da pred oddajo naročila preverijo svoje finančno stanje in da v primeru nezmožnosti plačila ne naročajo na spletni trgovini.

V primeru neprevzetega paketa stranki zaračunamo stroške pošiljanja neprevzetega paketa + stroške vrnitve paketa, ki znašajo 12 €. Naročnik se lahko zaračuna stroškov izogne z vnovično dostavo povečano za stroške vrnitve pošiljke in nove dostave. V primeru lažnih naročil bomo IP naslov kupca predali v nadaljnjo obravnavo kot zlorabo.

Stvarne napake

Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

Napaka je stvarna:

 1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

37.a člen

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

37.b člen

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Če je predmet pogodbe med prodajalcem in potrošnikom rabljena stvar, ne odgovarja prodajalec za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

37.c člen

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 • vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena. Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

37.č člen

Z nobenim pogodbenim določilom ni mogoče omejiti ali izključiti prodajalčeve odgovornosti za stvarne napake, kot je določena s tem zakonom. Pogodbeno določilo, ki nasprotuje prejšnjemu odstavku, je nično. 

Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu,  če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.

3. GARANCIJA

Garancijo lahko potrošnik uveljavlja za izdelke, za katere je obvezna garancija kot jo določa Pravilnik o blagu, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje (UL RS, št. 14/12). Seveda je možno, da se garancija nudi tudi prostovoljno za dodatne izdelke oziroma storitve.

V garancijskem roku lahko potrošnik od garanta zahteva: brezplačno odpravo napake, če odprava napake ni možna v skupnem roku 45 dni, lahko potrošnik zahteva zamenjavo za nov brezplačen izdelek

Garancijski rok za artikle je naveden v priloženem garancijskem listu.  Garancija ne velja za artikle, ki se odprodajo kot razstavni eksponat. Stranka je pred nakupom opozorjena ali gre za razstavni eksponat in je iz njene strani tudi pregledan. Artikli, ki so razstavni eksponat, so  kupljeni po principu videno - kupljeno, zato kasnejše reklamacije niso možne.

Možnosti prostovoljne garancije ni.

4. DOBAVNI ROK

Dobavni rok za posamezen artikel je praviloma naveden ob posameznem artiklu. Dobavni roki so zgolj informativne narave in ker so odvisni od več različnih dejavnikov se lahko spreminjajo. Opomba pri artiklu: NA ZALOGI PRI DOBAVITELJU - pomeni, da je artikel na zalogi pri dobavitelju v njegovem centralnem skladišču. Potrebno je upoštevati še čas prevoza. Dobavni rok 14-45 dni.  

Arikle, ki so pri nas na zalogi vam dobavimo predvidoma v 3-10 dneh. Za artikle, ki jih je potrebno naročiti in niso na zalogi velja dobavni rok posameznega dobavitelja, oziroma vam ga dostavimo v 3-10 dneh, potem ko ga prejmemo v skladišče.

Razpoložljivost: DOBAVLJIVO - pomeni, da so artikli dobavljivi, vendar ne nujno na zalogi, in jih je potrebno naročiti.

Za točno informacijo o dobavi nas kontaktirajte.

Dobavni rok RAZSTAVNIH EKSPONATOV: Eksponat lahko sami prevzamete takoj ob nakupu. V primeru, da želite naš prevoz, vam ga artikel pripeljemo v roku 7-21 dni.

NAKUP RAZSTAVNIH EKSPONATOV

Pri nakupu rastavnih eksponatov veljajo posebni pogoji, saj so artikli razstavljeni v naši trgovini in niso pripravljeni za transoprt preko dostavne službe.

V kolikor se odločite za nakup razstavnega ekponata, vam predlagamo, da si ga prej ogledate v našem salonu, saj zamenjava le tega po nakupu ni več mogoča. Razstavni eksponati so kupljeni po principu videno - kupljeno, zato kasnejših reklamcij ne moremo upoštevati.

V kolikor ima določen eksponat kakršnokoli pomankljivost, vas trgovec pred nakupom o tem tudi obvesti.

Eksponate lahko prevzamete sami v naši trgovini takoj ob nakupu. Razstavnih ekponatov ne pošiljamo po pošti. V kolikor želite naš prevoz, vam jih za doplačilo pripeljemo v roku 7-21 dni.

5. POGODBA

Nakupna pogodba je sklenjena, ko ponudnik potrdi prejem potrošnikovega/uporabnikovega naročila, in sicer z elektronskim sporočilom, ki ga pošlje na uporabnikov elektronski naslov .
Nakupna pogodba se sklene v slovenskem jeziku. Ti pogoji poslovanja so sestavni del nakupne pogodbe.

Nakupna pogodba je shranjena pri podjetju in jo lahko prejmete na pisno zahtevo. Svojo zahtevo sporočite na naslov:

Salon pohištva in kopalnic Funtrade d.o.o., Usnjarska cesta 16c, 1275 Šmartno pri Litiji.

Pri pogodbi, sklenjeni za nedoločen čas, ali pogodbi, ki vključuje naročnino, končna cena vsebuje skupne stroške za obračunsko obdobje. Če se taki stroški zaračunavajo po nespremenljivi obrestni meri, skupna cena vsebuje tudi skupne mesečne stroške. Kadar skupnih stroškov ni mogoče vnaprej izračunati, podjetje navede način izračuna cene.

Navedena zakonska določila veljajo tudi za pogodbe o najemu, zakupu, najemu ali drugih oblikah pogodbenih obveznosti.

6. NAROČANJE

1. PREKO SPLETNE TRGOVINE - KOŠARICE

Postopek nakupa preko spletne trgovine je preprost, saj vas računalnik vodi skozi celoten postopek. Izberete želeni artikel nato pa sledite navodilom računalnika. V kolikor imate težave z naročanjem prek košarice nas prosimo kontaktirajte na 059 340 400 ali preko spletnega svetovalca (na spodnjem desnem robu vašega ekrana).

Postopek nakupa na www.funtrade.net

I. Nakupovalna košarica

1. korak: na spletni strani nakupovalne košarice www.funtrade.net se, v zgornjem delu nahaja ikona nakupovalne košarice, v kateri se (po kliku na ikono) uporabniku prikažejo izdelki, ki jih je med brskanjem po spletni trgovini dodal v nakupovalno košarico. Če želi uporabnik odstraniti določen izdelek iz košarice, mora klikniti na povezavo 'Odstrani artikel iz košarice', ki se nahaja desno od izdelka. Če želi uporabnik v košarico dodati še druge izdelke mora klikniti povezavo ''Nadaljuj nakup''. Strošek dostave je odvisen od načina dostave in naročenih artiklov (podrobno) in je razviden iz dokumenta (Podatki o nakupu), ki ga prejmete na vaš email . V kolikor ima uporabnik promocijsko geslo za popust, jo vpiše v navedeno okence in klikne na gumb 'Potrdi'. Nato potrošnik potrdi izbrane izdelke s klikom na gumb 'Potrdi nakup'.

2. korak: uporabnik izbere naslov za dostavo ter način. Na naslednji korak košarice se premakne s klikom na gumb 'Naprej'.

3. korak: uporabnik izbere način plačila ter klikne na gumb 'Naprej'.

4. korak: Uporabnik zaključi naročilo s klikom na gumb Potrdi naročilo. Če se želi uporabnik vrniti na prejšnji korak košarice lahko to stori s klikom na ikono ''Back'' oz. 'Nazaj' v orodni vrstici brskalnika ali s klikom na katerega od korakov, ki so prikazani v zgornjem delu pri ikoni košarice.

Uporabnik odda svoje naročilo s klikom na gumb 'Potrdi naročilo''.

5. korak: če je bilo sporočilo uspešno posredovano, se uporabniku na spletni strani izpiše tekst 'Vaše naročilo je bilo sprejeto! !' Poleg tega je uporabnik seznanjen, da bo na posredovani e-naslov, ki ga je vnesel pri prijavi, prejel e-pošto s podrobnostmi njegovega naročila, kjer lahko pregleda vse naročene izdelke in podatke, ki jih je vnesel ob oddaji naročila.

Če uporabnik po oddaji naročila želi karkoli spremeniti ali naročilo v celoti preklicati, lahko to stori, kot je opisano v točki II. Potrditev naročila, in sicer:

II. Potrditev naročila

Po oddaji naročila bo uporabnik na posredovani e-naslov, ki ga je vnesel ob naročilu, prejel e-pošto s podrobnostmi njegovega naročila ter z obvestilom, da je naročilo oddano in zabeleženo. Uporabnik je v omenjenem elektronskem sporočilu seznanjen, da nas lahko v primeru kakršnikoli dodatnih informacij preko e-pošte [email protected]

Ob potrditvi naročila svetovalec iz klicnega centra po e-pošti obvesti uporabnika o predvidenem roku dostave naročenega blaga. Če bo uporabnik želel po potrditvi naročila, preklicati naročilo, bo lahko to storil vse do takrat, ko naročeno blago ne bo odposlano in sicer preko preko telefona (059 340 400) ali preko e-pošte: [email protected]

Ob dostavi podjetja je možno samo gotovinsko plačilo, na naslovu v Sloveniji.

III. Odprema blaga

Ponudnik pripravi v dogovorjenem roku blago za odpremo ter ga odpošlje na uporabnikov naslov. V primeru, da se rok dostave nepričakovano podaljša, se kupca obvesti preko telefona, e-pošte ali fizične pošte.

2. PREKO SPLETNEGA OBRAZCA

spletni obrazec vpišete kontaktne podatke in vaše sporočilo. Na podlagi vašega povpraševanja vam bomo poslali predračun.

3. PO TELEFONU

Naročanje po telefonu je možno od ponedelja do petka med 8.00 in 18.00 uro ter ob sobotah med 9.00 in 13.00 uro.Telefonski številki za naročila: 059 340 400.

Stroški naročila po telefonu so vezani na vašega klicnega operaterja in so zaračunani v skladu z njegovo tarifo.

4. V NAŠEM SALONU

Naročila sprejemamo tudi v našem salonu Funtrade.net v Ljubljani, ki je odprt od ponedeljka do petka med 8.00 in 18.00 uro ter ob sobotah med 9.00 in 13.00 uro.

5 .PREKO SPLETNEGA SVETOVALCA

Naročilo lahko oddate tudi preko spletnega svetovalca, ki ga lahko konaktirate v pogovonem oknu, ki se vam prikaže v spodnjem desnem roku računalnika. V obratovalnem času trgovine vam je v živo na voljo svetovalec, ki vam svetuje pri nakupu in s katerim se tudi lahko dogovorite za nakup. Izven obratovalnega časa trgovine, bomo vaše naročilo prejeli na mail.

Na podlagi dogovorjenega vam pripravimo predračun.

7. NAČIN PLAČILA

1. PLAČILO S PREDHODNIM NAKAZILOM NA TRANSAKCIJSKI RAČUN (po predračunu):

Naročeno blago lahko na katerikoli banki, Pošti Slovenije ali preko spletne banke plačate z nakazilom na naš transkacijski račun. Plačilo izvedete na osnovi prejetega predračuna potem, ko oddate naročilo. Dobavni rok prične teči z dnevom zaznave prejema sredstev na naš račun.

2. GOTOVINSKO PLAČILO V NAŠEM SALONU

Nakup lahko opravite tudi z gotovino.

3. PLAČILO Z BANČNO ALI KREDITNO KARTICO V NAŠEM SALONU ALI V SPLETNI TRGOVINI

Plačilo je možno z BA kartico, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron in Diners Club

4. PLAČILO PO POVZETJU

Po povzetju je možno plačilo akrtiklov manjše vrednosti (do 200,00 €) in artiklov, ki so na zalogi. Za artikel, ki niso na zalogi in jih je potrebno naročiti, je predhodno potrebno poravnati avans v višini 30% zneska nakupa. Stroški odkupnega poslovanja znašajo 5,00 €.

5. OBROČNO ODPLAČEVANJE

Kreditna kartica Diners - na prodajnem mestu:

 • Doba odplačevanje do 12 mesecev. Pogoji za obročno odplačevanje so vezani na pogodbo z Diners.

Hitri kredit - sklenitev na prodajnem mestu:

 • Minimalni znesek kredita: 125 EUR
 • Maksimalni znesek kredita: 15.000,00 EUR
 • Minimalni obrok: 10 EUR
 • Doba odplačevanja: od 3 do 84 mesecev (obr.)
 • Stroški odobritve: 1,5 % zneska kredita
 • Stroški zavarovanja (zav. premija): 2,98 %-5,89 %
 • Odplačevanje kredita: z direktno bremenitvijo osebnega računa vsakega 18. v mesecu
 • Minimalni priliv iz naslova zaposlenega na TRR vsaj 568,25 EUR
 • Minimalni priliv iz naslova pokojnine na TRR vsaj 644,02 EUR

Nudimo vam možnost pridobitve hitrega potrošniškega kredita z odplačilno dobo 84 mesecev v sodelovanju s podjetjem Summit Leasing Slovenija. Velja za komitente vseh bank, ki so imetniki bančne debetne kartice in transakcijskega računa, ki omogoča odprtje direktne bremenitve. Pridobi ga lahko oseba, ki ni mlajša od 18 let in starejša od 80 let ob poteku direktne bremenitve (ob sklenitvi se preveri vaš status z vidika politične izpostavljenosti in izvede vpogled v SISBON bazo), je državljan Republike Slovenije, je zaposlena v Republiki Sloveniji ali državah Evropske Unije ali upokojena. Hitri potrošniški kredit do 5.000,00 EUR lahko pridobijo tudi tuji državljani s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so za nedoločen čas zaposleni pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji.

Ob nakupu je potrebno predložiti naslednje dokumente:

 • Osebna izkaznica ali potni list RS
 • Davčna številka
 • Zaposleni: zadnji bančni izpisek, iz katerega je razviden priliv iz naslova plače v znesku vsaj 568,25 EUR (na izpisku mora pisati plača, sala, redno delo ali osebni dohodek, sicer je potrebno priložiti še ujemajočo plačilno listo.
 • Zaposleni na porodniškem dopustu (MDDSZ): original potrdilo o zaposlitvi za nedoločen čas, katero ne sme biti starejše od 31 dni. V primeru zaposlitve za določen čas, lahko sklene kredit za čas trajanja zaposlitve, vendar ne več kot za 12 mesecev.
 • Upokojenci: zadnji bančni izpisek s prilivom pokojnine, ki mora biti prikazana z besedo PENS ali POKOJNINA ali ZPIZ (v nasprotnem primeru priloži še zadnje prejeto obvestilo ZPIZ).

Reprezentativni primeri kredita 

ZNESEK NAKUPA: 3.500€, odplačilna doba 12 mesecev

vrednost predmeta financiranja znaša 3.500 EUR, plačilono z bančno debetno kartico: 350,00 EUR (10 %); skupni znesek kredita je 3.150,00 EUR, trajanje kredita 12 mesecev, mesečni obrok znaša 143,91 EUR; skupni znesek za plačilo brez plačila z bančno debetno kartico znaša 3.791,55 EUR; letna obrestna mera znaša 8,00 %); stroški odboritve so 35,00 EUR, stroški zavarovanja terjatev so 103,03 EUR. Efektivna obresna mera (EOM) znaša 16,40 % na dan 16.03.2019

ZNESEK NAKUPA: 3.500€, odplačilna doba 24 mesecev

vrednost predmeta financiranja znaša 3.500 EUR, plačilono z bančno debetno kartico: 350,00 EUR (10 %); skupni znesek kredita je 3.150,00 EUR, trajanje kredita 24 mesecev, mesečni obrok znaša 158,30 EUR; skupni znesek za plačilo brez plačila z bančno debetno kartico znaša 3.974,39 EUR; letna obrestna mera znaša 8,00 %); stroški odboritve so 35,00 EUR, stroški zavarovanja terjatev so 140,19 EUR. Efektivna obresna mera (EOM) znaša 13,76 % na dan 16.03.2019

ZNESEK NAKUPA: 3.500€, odplačilna doba 36 mesecev

vrednost predmeta financiranja znaša 3.500 EUR, plačilono z bančno debetno kartico: 350,00 EUR (10 %); skupni znesek kredita je 3.150,00 EUR, trajanje kredita 36 mesecev, mesečni obrok znaša 109,68 EUR; skupni znesek za plačilo brez plačila z bančno debetno kartico znaša 4.154,84 EUR; letna obrestna mera znaša 8,00 %); stroški odboritve so 35,00 EUR, stroški zavarovanja terjatev so 171,36 EUR. Efektivna obresna mera (EOM) znaša 12,74 % na dan 16.03.2019

ZNESEK NAKUPA: 3.500€, odplačilna doba 48 mesecev

vrednost predmeta financiranja znaša 3.500 EUR, plačilono z bančno debetno kartico: 350,00 EUR (10 %); skupni znesek kredita je 3.150,00 EUR, trajanje kredita 48 mesecev, mesečni obrok znaša 85,45 EUR; skupni znesek za plačilo brez plačila z bančno debetno kartico znaša 4.327,73 EUR; letna obrestna mera znaša 8,00 %); stroški odboritve so 35,00 EUR, stroški zavarovanja terjatev so 191,13 EUR. Efektivna obresna mera (EOM) znaša 12,04 % na dan 16.03.2019

ZNESEK NAKUPA: 3.500€, odplačilna doba 60 mesecev

vrednost predmeta financiranja znaša 3.500 EUR, plačilono z bančno debetno kartico: 350,00 EUR (10 %); skupni znesek kredita je 3.150,00 EUR, trajanje kredita 60 mesecev, mesečni obrok znaša 70,97 EUR; skupni znesek za plačilo brez plačila z bančno debetno kartico znaša 4.501,00 EUR; letna obrestna mera znaša 8,00 %); stroški odboritve so 35,00 EUR, stroški zavarovanja terjatev so 207,80 EUR. Efektivna obresna mera (EOM) znaša 11,58 % na dan 16.03.2019 

Za izračun EOM se upoštevajo skupni stroški kredita potrošnika, razen dajatev in stroškov, ki jih mora potrošnik plačati pri nakupu blaga ter stroškov, ki jih potrošnik plača zaradi neiponjevanja obveznosti iz kreditne pogodbe. EOM je izračuna glede na trajanje kreditne pogodbe iz reprezentativnega primea ob predpostavki, da kreditna obresna mera in stroški, ki vplivajo na efektivno obrestno mero, ostanejo enaki začetni višini in ostanejo enaki do poteka veljavnosti kreditne pogodbe.

V primeru dviga obrestne mere se lahko skupni znesek kredita občutno poveča.

 

 8. PLAČILNI POGOJI

Veljavnost cene za izbrano blago ali storitve velja na dan nakupa, in sicer na dan zaključka in oddaje naročila preko spletne trgovine www.funtrade.net.

Vse cene so v evrih in že vsebujejo DDV. Cene ne vsebujejo stroškov dostave oziroma poštnine, le-ti pa so navedeni ob izračunu vrednosti naročila pred elektronsko potrditvijo naročila. 

Pri naročilu artiklov, ki niso na  zalogi, je potrebno vplačati 30% avans. 
Pred samo odpremo-montažo parnih tuš kabin, infra savn, masažnih kadi ter drugih artiklov, mora biti znesek v celoti poravnan.

Akcijske cene veljajo pri plačilu z gotovino ali  nakazilom na TRR.
Cene so zgolj informativne in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. V ceno niso vključeni dekorativni elementi na slikah. Slike so simbolične.

9. REKLAMACIJE IN INFORMACIJE

V primeru reklamacije ali potrebe po dodatnih informacijah v zvezi s storitvijo spletne strani www.funtrade.net pričakujemo vaše sporočilo na telefonsko številko: 059 340 400, na elektronski naslov: [email protected] ali na naslov: Salon pohištva in kopalnic Funtrade d.o.o., Usnjarska cesta 16c, 1275 Šmartno pri Litiji.

10. ODSTOP OD NAROČILA PRED DOSTAVO

V primeru napake pri naročanju preko spletne strani www.funtrade.net lahko uporabnik naročilo prekliče s klicem na telefonsko številko 059 340 400 ali pisno na e-mail naslov: [email protected]

11. Izključitev odgovornosti

Ponudnik si pridržuje pravico onemogočiti spletno stran ali onemogočiti dostop do nje zaradi tehničnih ali drugih težav in vzdrževanja, kar pomeni tudi onemogočenje ali oviro za uporabo spletne trgovine. Ponudnik ni odgovoren za povrnitev morebitne škode ali stroškov, ki jih ima uporabnik zaradi prenehanja, nedelovanja ali ovir pri delovanju spletne strani. Ponudnik ne zagotavlja točnosti, popolnost in pravilnost vsebine, objavljene na spletni strani, niti ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi jo utegnil utrpeti uporabnika zaradi zanašanja na objavljeno vsebino.

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati na uporabnikovi strojni opremi, programski opremi ali druge opreme zaradi uporabe spletne strani. Uporabnik mora zagotoviti ustrezno zaščito opreme (antivirus itd.) pred dostopom do in uporabo spletne strani.

Uporabnik mora zagotoviti ustrezno varnost in zaupnost podatkov, ki se uporabljajo za prijavo na spletni strani (e-mail, geslo). Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati uporabniku zaradi nepooblaščenega razkritja ali uporabe podatkov za registracijo.

12. Uporaba prava in pristojnost

Pravna razmerja med uporabniki spletne strani in ponudnikom se urejajo s predpisi Republike Slovenije. Morebitne spore bodo uporabniki in ponudnik reševali po mirni poti, če pa to ne bo mogoče, pa bodo za reševanje sporov pristojna sodišča Republike Slovenije, in sicer po vsakokratnem sedežu ponudnika. Ponudnik ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja sporov. 

Povezava do platforme za spletno reševanje potrošniških sporov 

13. Končne določbe

Neveljavnost katere koli določbe teh pogojev poslovanja, ne glede na razlog neveljavnosti, ne povzroči neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, medtem ko ti splošni pogoji še naprej ostanejo v veljavi, brez neveljavne določbe.

V primeru, da so določbe teh pogojev poslovanja v nasprotju z določili posamične pogodbe med uporabnikom in ponudnikom, veljajo določila posamične pogodbe.


Splošni pogoji veljajo od  4. 1. 2013.


Ponudnik:
Salon pohištva in kopalnic Funtrade d.o.o.

 Brezplačna dostava velja le v območju Republike Slovenije.